Artikel 1.    Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst uit de webshop van lerentassen, en een Wederpartij waarop lerentassen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.1 Aanvullende Voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten, mits nadrukkelijk aangegeven.

1.2 Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven dan van kracht blijven.

1.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.5 Algemene voorwaarden van een Wederpartij zijn alleen van toepassing op een overeenkomst tussen lerentassen en Wederpartij wanneer lerentassen hier schriftelijk mee instemd.

1.6 Onder Wederpartij wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop van lerentassen en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met lerentassen een overeenkomst aangaat.

1.7 Door het gebruik van lerentassen en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Wederpartij deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2.     Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de

Wederpartij is overhandigd per e-mail naar het door Wederpartij opgegeven e-mail adres.

2.2 Wederpartij en lerentassen komen overeen dat door gebruik te maken van

elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de

voorwaarden in artikel 2.1 is voldaan. 

2.3 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen

de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer-

en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde

arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 3.     Prijzen 

3.1 Alle prijzen in de webshop van lerentassen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel 4.     Betaling 

4.1 Betaling van bestellingen in de webshop van lerentassen gaan op een veilige en snelle manier via bekende en kwalitatieve Online Payment Providers. Je kunt betalen op de volgende manieren:

iDEAL

PayPal

MasterCard

VISA

AMERICAN EXPRESS

Artikel 5.     Levering en leveringstijd 

5.1 lerentassen streeft ernaar bestellingen uit de webshop van 24 uur na ontvangst van betaling te bezorgen op het door Wederpartij opgegeven adres. 

5.2 Indien een product onverhoopt tijdelijk niet op voorraad is zal dit worden aangegeven aan de Wederpartij per e-mail. Op verzoek van de Wederpartij kan de bestelling dan ongedaan gemaakt worden. Betalingen zullen dan door lerentassen gecrediteerd worden.

5.3 Wanneer door omstandigheden een bestelling niet binnen de hierboven (artikel 5.1.) vermelde termijn wordt geleverd is lerentassen niet verplicht tot enige vorm van schadevergoeding aan de Wederpartij.

Artikel 6.     Retourneren en Service 

Herroepingrecht

6.1. Artikelen besteld in de webshop van lerentassen mogen zonder opgaaf van redenen binnen achtentwintig dagen na aflevering van het betreffende artikel(en) geretourneerd worden. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:

- tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;

- duidelijk persoonlijk van aard zijn;

- door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

- 40% afgeprijsd zijn.

- snel kunnen bederven of verouderen;

- van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken; 

- van kranten en tijdschriften.

6.2 Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingrecht zoals hierboven beschreven in artikel 6.1, draagt lerentassen zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen.

6.3  Artikelen die teruggestuurd worden om te ruilen of te retourneren moeten nog voorzien zijn van alle labels. lerentassen neemt geen artikelen terug die:

- gedragen en/of gewassen zijn

- hersteld en/of bewerkt zijn

-beschadigd zijn

6.4 Retouren kunnen verzonden worden naar volgend adres: spijkerboorsteeg 8 7411JG Deventer. Kosten voor het terugzenden van artikelen komen voor rekening van de klant.

6.5 Wanneer een terugzending aan bovenstaande voorwaarden uit artikel 6 voldoet zal lerentassen binnen 21 dagen een terugbetaling verzorgen.

6.6 Wanneer een terugzending niet bovenstaande voorwaarden uit artikel 6 voldoet is lerentassen niet verplicht de artikelen van de terugzending aan de Wederpartij te crediteren.

6.7 Wanneer een Wederpartij artikelen retourneert voor een vervangend artikel zal de Wederpartij dit melden via email bij info@lerentassen.nl

6.8 Wanneer Wederpartij artikelen wilt omruilen zal lerentassen dit verzoek behandelen zodra lerentassen de betreffende artikelen retour heeft ontvangen van de Wederpartij. De kosten voor de verzending van het alternatieve artikel zijn voor rekening van de klant.

6.9 Wanneer het vervangend artikel goedkoper is dan het origineel bestelde artikel zal lerentassen het verschil in kosten binnen 14 dagen aan Wederpartij crediteren.

6.10 Wanneer een 3 halen 2 betalen korting van toepassing was bij de aankoop wordt deze verrekend bij de terugbetaling. 

Artikel 7.     Garantie en aansprakelijkheid

7.1 lerentassen garandeert dat de te leveren zaken uit de webshop van lerentassen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 

7.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

7.3 In geval van schade aan de door lerentassen geleverde artikelen is Wederpartij verplicht het betreffende product aan lerentassen te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen.

7.4 Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht lerentassen zich tot het repareren van het product tot het voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld of tot het leveren van een gelijkwaardig product.

7.5 Indien lerentassen gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie wanneer:

-slijtage als normaal kan worden beschouwd 

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van lerentassen zijn verricht

- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

7.7 De Wederpartij is gehouden lerentassen te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen lerentassen mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Wederpartij dienen te komen. 

Artikel 8.     Overmacht

8.1 lerentassen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop lerentassen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor lerentassen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. lerentassen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat lerentassen zijn verbintenis had moeten nakomen. 

8.3 lerentassen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4 Indien lerentassen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is lerentassen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 9. Klachtenregeling

1. Als de consument een klacht heeft over een product van lerentassen, kan hij/zij deze klacht melden bij info@lerentassen.nl

2. Lerentassen vraagt zo nodig aanvullende informatie op bij de consument en zal de klacht beoordelen in overeenstemming met alle wet- en regelgeving, waaronder de NTO-voorwaarden en deze voorwaarden.

3. Als de klacht gegrond wordt geacht en lerentassen verschillende mogelijkheden aanbiedt tot herstel of vervanging van het product, dient de consument binnen een redelijke termijn een keuze door te geven en verder gebruik van het product te staken. Die redelijke termijn is in elk geval overschreden indien méér dan twee maanden na het gegrond bevinden van de klacht geen keuze is doorgegeven. In dat geval kan de consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Artikel 10. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Over ons

Adres tassen showroom

Spijkerboorsteeg 8 

7411JG Deventer

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 38021341

B.T.W.-nummer is NL810688840B01